تا زمانیکه مجبور به ارائه سمینار نباشیم اکثر ما به چگونگی ارائه آن فکر نمی کنیم. در آماده سازی برای ارائه یک سمینار ، مشاهده سمینارهای دیگران و تفکر درباره نقاط ضعف و قوت هر کدام می تواند مفید باشد. در واقع هیچ روش واحدی برای ارائه یک سمینار خوب وجود ندارد. بعضی افراد از اسلایدهای زیاد و بعضی دیگر از اسلایدهای اندکی استفاده می کنند . بعضی ها از ادبیات طنز استفاده می کنند و برخی دیگر از آن اجتناب می نمایند. گروهی از سمینارها شدیدا" برنامه ریزی شده به نظر می آیند و بعضی دیگر جریان آزادی دارند. بعضی افراد نیز وابسته به شرایط از روش های مختلفی برای ارائه سمینار استفاده می کنند . بنابراین سعی نکنید یک روش ثابت را برای ارائه سمینار یاد بگیرید بلکه سعی کنید روشی را که برای شما مناسب است بیاموزید ( روشی که به دیگران اجازه می دهد صحبتهای شما را دنبال کنند ). این روش شخصی ممکن است مشابه یا متفاوت با روشهای دیگران باشد. چند اصل مهم برای ارائه سمینار وجود دارند و تمامی آنها براین اساس استوار هستند که شما می خواهید پیامی را به شنوندگانتان انتقال دهید.

• شنوندگان باید بتوانند صحبتهای شما را دنبال کنند
- طبیعتا" باید واضح ، آرام و به اندازه کافی بلند صحبت کنید. ( افراد مضطرب معمولا" تند صحبت می کنند )
- در هنگام مطاله یک مطلب همیشه می توانید به عقب بر گردید و دوباره بخوانید و یا مطالب را با ترتیبی که می فهمیم در ذهن خود مرتب کنید. اما این مطلب در مورد شنونده سمینار شما صادق نیست. بنابراین ارائه شما باید طوری سازمان یافته باشد که برای شنونده روشن گردد هریک از موضوعات مورد بحث چه نقشی در کل پیام شما دارد. بدیهی است هرگز نمی خواهید شنونده شما از خود بپرسد : " او برای چه این موضوع را مطرح می کند ؟ "
- به دلیلی مشابه ، سازمان دهی یک ارائه شفاهی کمی متفاوت از یک مقاله است. برای مثال : در یک مقاله چنانچه بخواهید چندین آزمایش را شرح دهید، ابتدا تمامی روشها ، سپس نتایج و در پایان بحث درباره آنها را می آورید. اما در یک ارائه شفاهی معمولا" روش ، نتیجه و بحث درباره هر آزمایش بطور مجزا آورده می شود.

• مخاطب خود را در نظر داشته باشید
- ارائه مطلب به یک گروه از همکلاسی ها متفاوت از ارائه همان مطلب به کل دانشکده می باشد. زیرا همکلاسی های شما از نظر داشتن زمینه و آشنایی با موضوع شما متفاوت از بقیه دانشکده می باشند. همچنین ارائه سمینار در مقابل مخاطبان عام به نوعی دیگر است.
- اطمینان پیدا کنید افراد می فهمند که به چه علت موضوعی که روی آن کار می کنید اهمیت دارد. هیچ چیز خسته کننده تر از شرکت در سمیناری نیست که موضوع آن برای شما بی اهمیت جلوه می کند. اگر برای مخاطبان خود اهمیت موضوع مورد بحث را روشن نسازید ، آنها نیز تلاشی برای همراهی و فهم مطلب شما به خرج نمی دهند.
- از بکار بردن مفاهیم نا آشنا و توضیح اصطلاحات تخصصی بپرهیزید.

• رابط های تصویری ( اسلایدها ) بسیار مهم هستند
شنوندگان سمینار شما در واقع مشغول انجام کارهای گوناگونی هستند :
1. سعی می کنند استدلالهای شما را دنبال کنند.
2. مشغول دنبال کردن رشته افکار جداگانه ای هستند که در اثر صحبت های شما برایشان ایجاد شده است.
3. حتی افرادی که به بحث شما علاقمند هستند گاهی به موضوعات دیگری مانند شام امشب یا جایی که کلیدهایشان را جا گذاشته اند فکر می کنند !
افراد گروه 2و3 طبیعتا" بخش هایی از گفته های شما را از دست می دهند ، اما یک رابط تصویری خوب ( اسلاید ، power point و.... ) این توانایی را دارد که رشته افکار تماشاچیان را مجددا" به موضوع برگرداند. مثلی است که می گوید : " یک تصویر به اندازه هزار کلمه ارزش دارد" . بنابراین اسلایدهای شما باید واضح و به آسانی قابل خواندن باشند .
در آماده کردن اسلایدها : سعی کنید از font های به قدر کافی بزرگ استفاده کنید که از انتهای اتاق سمینار قابل رویت باشند./ مطالب هر گزینه ( bullet ) کمتر از 10 کلمه باشد./ واحد محورهای مختصات در نمودارها مشخص بوده ، ضخامت محورها بیشتر از آنچه برروی کاغذ استفاده می کنید باشد ./ اسلایدهای شلوغ بسیار نامناسب هستند .ساده ترین اسلایدی که مطلب مورد نظر را برساند بهترین است. سعی کنید از پس زمینه ساده برای اسلایدهای خود استفاده کنید.

• سمینار خود را تمرین کنید
این کار سه اثر دارد :
1- اگر در حضور دوستان خود تمرین کنید آنها به شما کمک خواهند کرد که مطالب پیچیده ، خطاهای منطقی ، اطلاعات ناقص و عادتهای عصبی تان در طول ارائه سمینار برای شما روشن شود و نکاتی را که برای شما بدیهی می نماید ولی برای تماشاگر مبهم است را شناسایی کنید.
2- تمرین باعث می شود که مطالب سمینار برای شما جا بیفتد و چنانچه در طول سمینار در اثر اضطراب نتوانستید از مغز خود کمک بگیرید ، زبان شما همچنان بداند چه باید بگوید !
3- تمرین به شما کمک می کند تا زمان بندی سمینار خود را به درستی انجام دهید. یکی از دشوارترین مهارتهای ارائه سمینار این است که بدانید چه مقدار اطلاعات را می توانید در مدت زمان محدود سمینار خود ارائه دهید. این مهارت تنها در اثر تمرین به وجود می آید.

• اضطراب در حین ارائه سمینار یک عکس العمل طبیعی است
با تمرین می توانید مقداری از اضطراب خود را کاهش دهید ( با این حال برای اکثریت ما این حالت هیچگاه از بین نمی رود ). درعین حال روش های مختلفی برای کاهش اضطراب وجود دارد ، روشی را که برای خودتان مناسب است پیدا کنید. یک راه کاهش اضطراب این است که به یاد آورید که شما بیشتر از هر فرد دیگر حاضر در جلسه درباره مطلب مورد بحث اطلاعات دارید ( البته با فرض اینکه مطالعات خود را به خوبی انجام داده باشید )
تا زمانیکه مجبور به ارائه سمینار نباشیم اکثر ما به چگونگی ارائه آن فکر نمی کنیم. در آماده سازی برای ارائه یک سمینار ، مشاهده سمینارهای دیگران و تفکر درباره نقاط ضعف و قوت هر کدام می تواند مفید باشد. در واقع هیچ روش واحدی برای ارائه یک سمینار خوب وجود ندارد. بعضی افراد از اسلایدهای زیاد و بعضی دیگر از اسلایدهای اندکی استفاده می کنند . بعضی ها از ادبیات طنز استفاده می کنند و برخی دیگر از آن اجتناب می نمایند. گروهی از سمینارها شدیدا" برنامه ریزی شده به نظر می آیند و بعضی دیگر جریان آزادی دارند. بعضی افراد نیز وابسته به شرایط از روش های مختلفی برای ارائه سمینار استفاده می کنند . بنابراین سعی نکنید یک روش ثابت را برای ارائه سمینار یاد بگیرید بلکه سعی کنید روشی را که برای شما مناسب است بیاموزید ( روشی که به دیگران اجازه می دهد صحبتهای شما را دنبال کنند ). این روش شخصی ممکن است مشابه یا متفاوت با روشهای دیگران باشد. چند اصل مهم برای ارائه سمینار وجود دارند و تمامی آنها براین اساس استوار هستند که شما می خواهید پیامی را به شنوندگانتان انتقال دهید.

• شنوندگان باید بتوانند صحبتهای شما را دنبال کنند
- طبیعتا" باید واضح ، آرام و به اندازه کافی بلند صحبت کنید. ( افراد مضطرب معمولا" تند صحبت می کنند )
- در هنگام مطاله یک مطلب همیشه می توانید به عقب بر گردید و دوباره بخوانید و یا مطالب را با ترتیبی که می فهمیم در ذهن خود مرتب کنید. اما این مطلب در مورد شنونده سمینار شما صادق نیست. بنابراین ارائه شما باید طوری سازمان یافته باشد که برای شنونده روشن گردد هریک از موضوعات مورد بحث چه نقشی در کل پیام شما دارد. بدیهی است هرگز نمی خواهید شنونده شما از خود بپرسد : " او برای چه این موضوع را مطرح می کند ؟ "
- به دلیلی مشابه ، سازمان دهی یک ارائه شفاهی کمی متفاوت از یک مقاله است. برای مثال : در یک مقاله چنانچه بخواهید چندین آزمایش را شرح دهید، ابتدا تمامی روشها ، سپس نتایج و در پایان بحث درباره آنها را می آورید. اما در یک ارائه شفاهی معمولا" روش ، نتیجه و بحث درباره هر آزمایش بطور مجزا آورده می شود.

• مخاطب خود را در نظر داشته باشید
- ارائه مطلب به یک گروه از همکلاسی ها متفاوت از ارائه همان مطلب به کل دانشکده می باشد. زیرا همکلاسی های شما از نظر داشتن زمینه و آشنایی با موضوع شما متفاوت از بقیه دانشکده می باشند. همچنین ارائه سمینار در مقابل مخاطبان عام به نوعی دیگر است.
- اطمینان پیدا کنید افراد می فهمند که به چه علت موضوعی که روی آن کار می کنید اهمیت دارد. هیچ چیز خسته کننده تر از شرکت در سمیناری نیست که موضوع آن برای شما بی اهمیت جلوه می کند. اگر برای مخاطبان خود اهمیت موضوع مورد بحث را روشن نسازید ، آنها نیز تلاشی برای همراهی و فهم مطلب شما به خرج نمی دهند.
- از بکار بردن مفاهیم نا آشنا و توضیح اصطلاحات تخصصی بپرهیزید.

• رابط های تصویری ( اسلایدها ) بسیار مهم هستند
شنوندگان سمینار شما در واقع مشغول انجام کارهای گوناگونی هستند :
1. سعی می کنند استدلالهای شما را دنبال کنند.
2. مشغول دنبال کردن رشته افکار جداگانه ای هستند که در اثر صحبت های شما برایشان ایجاد شده است.
3. حتی افرادی که به بحث شما علاقمند هستند گاهی به موضوعات دیگری مانند شام امشب یا جایی که کلیدهایشان را جا گذاشته اند فکر می کنند !
افراد گروه 2و3 طبیعتا" بخش هایی از گفته های شما را از دست می دهند ، اما یک رابط تصویری خوب ( اسلاید ، power point و.... ) این توانایی را دارد که رشته افکار تماشاچیان را مجددا" به موضوع برگرداند. مثلی است که می گوید : " یک تصویر به اندازه هزار کلمه ارزش دارد" . بنابراین اسلایدهای شما باید واضح و به آسانی قابل خواندن باشند .
در آماده کردن اسلایدها : سعی کنید از font های به قدر کافی بزرگ استفاده کنید که از انتهای اتاق سمینار قابل رویت باشند./ مطالب هر گزینه ( bullet ) کمتر از 10 کلمه باشد./ واحد محورهای مختصات در نمودارها مشخص بوده ، ضخامت محورها بیشتر از آنچه برروی کاغذ استفاده می کنید باشد ./ اسلایدهای شلوغ بسیار نامناسب هستند .ساده ترین اسلایدی که مطلب مورد نظر را برساند بهترین است. سعی کنید از پس زمینه ساده برای اسلایدهای خود استفاده کنید.

• سمینار خود را تمرین کنید
این کار سه اثر دارد :
1- اگر در حضور دوستان خود تمرین کنید آنها به شما کمک خواهند کرد که مطالب پیچیده ، خطاهای منطقی ، اطلاعات ناقص و عادتهای عصبی تان در طول ارائه سمینار برای شما روشن شود و نکاتی را که برای شما بدیهی می نماید ولی برای تماشاگر مبهم است را شناسایی کنید.
2- تمرین باعث می شود که مطالب سمینار برای شما جا بیفتد و چنانچه در طول سمینار در اثر اضطراب نتوانستید از مغز خود کمک بگیرید ، زبان شما همچنان بداند چه باید بگوید !
3- تمرین به شما کمک می کند تا زمان بندی سمینار خود را به درستی انجام دهید. یکی از دشوارترین مهارتهای ارائه سمینار این است که بدانید چه مقدار اطلاعات را می توانید در مدت زمان محدود سمینار خود ارائه دهید. این مهارت تنها در اثر تمرین به وجود می آید.

• اضطراب در حین ارائه سمینار یک عکس العمل طبیعی است
با تمرین می توانید مقداری از اضطراب خود را کاهش دهید ( با این حال برای اکثریت ما این حالت هیچگاه از بین نمی رود ). درعین حال روش های مختلفی برای کاهش اضطراب وجود دارد ، روشی را که برای خودتان مناسب است پیدا کنید. یک راه کاهش اضطراب این است که به یاد آورید که شما بیشتر از هر فرد دیگر حاضر در جلسه درباره مطلب مورد بحث اطلاعات دارید ( البته با فرض اینکه مطالعات خود را به خوبی انجام داده باشید )
یک عکس العمل که معمولا" در اثر اضطراب ایجاد می شود این است که در مقابل سئوالات حاضرین حالت دفاعی گرفته و تعجب کنید که چرا آنها اینگونه سئوالات را مطرح می کنند. در واقع در محیط های دانشجویی هیچکس خصومتی با شما ندارد و تنها هدف فرد سئوال کننده این است که جواب سئوالش را بداند. بنابراین سعی کنید با حفظ آرامش خود به آنچه که سئوال کننده می پرسد توجه کنید.


یک عکس العمل که معمولا" در اثر اضطراب ایجاد می شود این است که در مقابل سئوالات حاضرین حالت دفاعی گرفته و تعجب کنید که چرا آنها اینگونه سئوالات را مطرح می کنند. در واقع در محیط های دانشجویی هیچکس خصومتی با شما ندارد و تنها هدف فرد سئوال کننده این است که جواب سئوالش را بداند. بنابراین سعی کنید با حفظ آرامش خود به آنچه که سئوال کننده می پرسد توجه کنید.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:13  توسط رضا سعادتی پور |